การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่5/2564

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่5/2564 การประชุมเพื่อพิจารณาคืนเงินโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 2 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,039,300.-บาท แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นชอบคำร้องขอกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพคนพิการ(เงินกู้สามัญ) จำนวน 41 ราย พิจารณากลั่นกรองไม่เห็นชอบ จำนวน 1 ราย และพิจารณากลั่นกรองคำร้องขอกู้ยืมเงินฉุกเฉินสำหรับคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(เงินกู้ฉุกเฉิน) จำนวน 20 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,709,300.-บาท ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]