การประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 6/2566

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-11.30 น. นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ดังนี้
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
• เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง จำนวน 209 ราย เป็นเงิน 627,000 บาท
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
• เงินทุนประกอบอาชีพผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 5,000 บาท
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี
• เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือสตรีหรือครอบครัว จำนวน 16 ราย เป็นเงิน 48,000 บาท


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]