การประชุมคณะกรรมการรักษาความมันคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุราษฎรธานี

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรายฎร์ธานี มอบหมายให้ นางเพซรมณี เนตรนิดิสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีนายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีปะธานการประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัดสุราษฎร์ธา


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]