การประชุมคณะกรรมการสถิติ ระดับจังหวัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 13 มีนาคม 2566 นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถิติ ระดับจังหวัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อให้การประเมินส่วนราชการตามมาตาการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ในการนี้ นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎรธานี ได้มอบหมายให้นายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]