การประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และนางสาวเบญจมาศ เลิศไกร เจ้าหน้าที่ ศปคม.สฎ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติที่บ้านเรือนได้รับความเสียหาย เรือประมงประสบภัยธรรมชาติและการตรวจสอบรับรองความเสียหายของสายทางให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]