การประชุมคณะทำงานจัดบริการผู้ช่วยคนพิการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 21 กันยายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริหารคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดบริการผู้ช่วยคนพิการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2566 โดยมีคณะทำงานประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผู้ช่วยคนพิการสังกัด เพื่อพิจารณาการกลั่นกรองคนพิการที่มีความจำเป็นต้องได้รับบริการจากผู้ช่วยคนพิการ จำนวน 80 ราย ต่อผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 16 ราย ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]