การประชุมคณะทำงานตามโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและขอทานในชุมชน

วันที่ 13 กันยายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตามโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและขอทานในชุมชน มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การขับเคลื่อนงานตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานในชุมชนเทศบาลนครเกาะสมุย (MOU) มีการจัดสวัสดิการสังคมเองเทศบาลนครเกาะสมุย ด้านการดูแล ช่วยเหลือฟื้นฟู คนในชุมชนที่อาจเป็นกลุ่มเสี่ยงและการขับเคลื่อนงานเชิงบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้นำชุมชนและเครือข่าย โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Meeting


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]