การประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน 4 โครงการ ชะลอการพิจารณาและให้เพิ่มเติมรายละเอียด จำนวน 1 โครงการ พิจารณาให้ความเห็นชอบคนพิการขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พิจารณาตามลำดับต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]