การประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนและการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนและการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2566 โดยได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพ และเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ค้ำประกัน รายบุคคล จำนวน 32 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]