การประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการครั้งที่ 4/2565 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพิ่มกรอบวงเงินโครงการการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ จำนวน 197,220 บาท พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 1 โครงการ พิจารณาให้ความเห็นชอบคนพิการขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (เงินกู้สามัญ) จำนวน 43 ราย พิจารณาไม่เห็นชอบคนพิการขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (เงินกู้สามัญ) จำนวน 1 ราย ณ ห้องประชุมศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]