การประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุยย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายนันธวัช เจริญารรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมและนายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรายฎร์ธานี เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้จดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม จำนาน 22 ครอบครัว ซึ่งพิจารณาอนุมัติ จำนาน 21 ครอบครัว และชะลอการพิจารณา จำนวน 1 ครอบครัว ดังนี้

  • กรณีผู้ยื่นคำขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำการทดลองเลี้ยงดู จำนวน 20 ครอบครัว และที่ประชุมชะลอการพิจารณา โดยขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาในการ
    ประชุมครั้งต่อไป จำนวน 1 ครอบครัว
  • กรณีผู้ยื่นคำขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ผ่านการทคลองเสี่ยงดูไม่น้อยกว่าหกเดือน จำนาน 1 ครอบครัว

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]