การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีครั้งที่ 4/2565

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดสุราษฎรธานี ครั้งที่ 4/2565 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพิ่มกรอบวงเงินโครงการการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ จำนวน 197,220 บาท พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 1 โครงการ พิจารณาอนุมัติให้คนพิการขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(เงินกู้สามัญ) จำนวน 42 ราย พิจารณาไม่อนุมัติให้คนพิการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(เงินกู้สามัญ) จำนวน 2 ราย ณ ห้องประชุมศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]