การประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม มีวัตถุประสงค์ เพื่อรายงาน
1.ผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไตรมาส 2-3 (ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2565)
2.ผลการดำเนินงานดามแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปีจบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มิถุนายน 2565
3.รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจำปี 2565 Trafficking In Report 2022


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]