การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 4 มกราคม 2566 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน 3 แห่ง เป็นเงิน 78,716.- บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบหกบาทล้วน) และชะลอการพิจารณาเนื่องจากรายละเอียดไม่ชัดเจน จำนวน 3 แห่ง ,พิจารณาอนุมัติโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 342,063.- บาท (สามแสนสี่หมื่นสองพันหกสิบสามบาท และพิจารณาอนุมัติให้คนพิการขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (เงินกู้สามัญ) จำนวน 40 ราย 2,928,100.- บาท(สองล้านเก้าแสนสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ชะลอการพิจารณา 1 ราย ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 2


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]