การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2566 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566- 2570)

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวสุชานันท์ ช่วยเกิด หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2566 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566- 2570) ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]