การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีครั้งที่ 6/2564

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายนันธวัช เจริญวรรณ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 6/2564 เพื่อพิจารณานุมัติโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรประจำปี 2565 จำนวน 7 โครงการ เป็นเงิน 2,006,120.- บาท, พิจารณาอนุมัติโครงการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน 12 ศูนย์ เป็นเงิน 2,475,335.- บาท พิจารณาอนุมัติการขอกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพคนพิการ (เงินกู้สามัญ) จำนวน 104 ราย พิจารณานุมัติการขอกู้ยืมเงินฉุกเฉินสำหรับคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (เงินกู้ฉุกเฉิน) จำนวน 12 ราย รวมเป็นเงิน 6,432,520.-บาท พิจารณาเปลี่ยนแปลงคนค้ำประกัน จำนวน 2 ราย ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]