การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 4/2566

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 นายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 4/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่ขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (เงินกู้สามัญ) จำนวน 39 ราย 2,857,035.- บาท (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสามสิบห้าบาทถ้วน) และชะลอการพิจารณา 1 ราย พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน จำนวน 2 ราย และพิจารณาขอกรอบวงเงินกู้ยืมกองทุนฯ เพิ่มเติม จำนวน 6,000,000.- บาท (หกล้านบาทถ้วน) ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 2


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]