การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 12/2566

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวชินานาฏ รักษ์วงศ์ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 12/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 3 อาคารสำนักงานส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ จำนวน 24 ราย โดยมีมติจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ จำนวน 15 ราย ยกคำขอ 3 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 757,385 บาท


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]