การประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการดำเนินโครงการวิจัยเพื่อพัฒนา ระบบตรวจสอบคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมายที่มีสิทธิ์รับความช่วยเหลือจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบหมายให้ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นางสาววลาลักษณ์ ตั้นซ้าย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม พร้อมด้วย หน่วยงาน พม. (ONE HOME) จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการดำเนินโครงการวิจัยเพื่อพัฒนา ระบบตรวจสอบคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมายที่มีสิทธิ์รับความช่วยเหลือจาก
กระทรวงการพัฒนสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ZOOM MEETING โดยมี นายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมแลความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม ฯ จัดโดยกองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สป.พม.


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]