การประชุมซักซ้อมการประเมินตนเองตามมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมซักซ้อมการประเมินตนเองตามมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบประชุมทางไกล zoom meeting โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม โดยที่ประชุมมีการซักซ้อมการรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดและปรับปรุงตัวชี้วัดในแต่ละมิติ ให้สอดคล้องกับการปฎิบัติงานของ สนง.พมจ. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของ สนง.พมจ.


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]