การประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อสัมภาษณ์คัตแยกผู้ซึ่งอาจตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางนภสร จินา นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคมและนางสาวเบญจมาศ เสิศไกร เจ้าหน้าที่ ศปคม.สฎ ร่วมกับ สนง.จัดหางาน จ.สฎ สนจ.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.สฎ. สนจ.แรงงาน จ.สฎ. สนจ.ตรวจคนเข้าเมือง จ.สฎ. ที่ทำการปคครองอำเภอท่าฉาง และสถานีตำรวจกูธรท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จ.สฎ. ร่วมประชุมทีมสหวิชาชีพและคัดแยกผู้ซึ่งอาจตกเป็นผู้เสียหายจากการหค้ามนุษย์และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ สัญชาติเมียนมาร์ จำนวน 2 ราย ณ สถานีตำรวจภูธร ท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการสัมภาษณ์คัดแยก ทีมสหวิชาชีพพิจารณาเห็นชอบร่วมกันว่า ไม่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และไม่เป็นผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ซึ่งเข้าข่ายการหลบหนีเข้าเมือง ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ทั้งนี้จะดำเนินการตามกฎหมายและผลักตันกลับประเทศ ตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]