การประชุมประชุมชี้แจงพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล

วันนี้ (22 ก.ค.65) ที่ห้องตาปี ชั้น 4 ศลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดผ่านระบบ วิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อชี้แจงร่งพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ต่อคณะกรรมาธิการฯ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ทั้งนี้เนื่องด้วย คณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่งพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สภาผู้แทนราษฎร ไต้กำหนดให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดประชุมชี้แจงงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM) กับคณะกรรมาธิการฯ ในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ร่วมกับจังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง และจังหวัดสงขลา


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]