การประชุมระดมความคิดเห็น โครงการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนากองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570)

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ พร้อมด้วย นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางสาวนิภาพร จิตมัง นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็น โครงการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนากองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570) ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอร่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ตลอดจนเป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงานโครงการฯ และรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนากองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในมุมมองและทิศทางต่างๆ เกี่ยวกับแผนพัฒนากองทุนฯ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]