การประชุมรับฟังความคิดเห็นปรับปรุงกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก พ.ศ.2549

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางนุชรีย์ ด้วงสา พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เข้าร่วมรับฟังและเสนอความคิดเห็นการปรับปรุงกฎกระทรวงฯ เพื่อนำไปปรับยกร่าง และเสนอคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ เนื่องจากไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย จนท.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมาย จนท.กรมกิจการเด็กและเยาวชน และ จนท.กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]