การประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ดำเนินการจัดการประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในหัวข้อ “ก้าวต่อไปของแผนการจัดสวัสดิการสังคมของจังหวัด” มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ฉบับที่ 4 พ.ศ.2566-2570 โดยมีภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคีเครือข่ายด้านสังคมเข้าร่วมการประชุม จำนวน 35 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]