การประชุมสหวิชาชีพประจำสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายสุขาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมสหวิชาชีพ ประจำสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการจัดทำแผนการฝึกอบรมและแนวทางการช่วยเหลือเด็กและยาวชน เพื่อนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะได้จัดทำรายงานตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 เสนอต่อศาลเยาวชนและครอบครัว จำนวน 16 คดี ณ ห้องประชุม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]