การประชุมสื่อสารแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สู่การปฏิบัติ

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมการประชุมสื่อสารแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประชุม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]