การประชุมหน่วยงาน One Home เพื่อหารือการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสงเคราะห์ครัวเรือนเปราะบาง

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมหน่วยงาน One Home เพื่อหารือการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสงเคราะห์ในการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบาง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]