การประชุมออกแบบสมัชขาเมืองคนดี สุขถ้วนหน้า#2 สุราษฎร์ธานีแห่งความสุข

   วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมออกแบบสมัชขาเมืองคนดี สุขถ้วนหน้า#2 สุราษฎร์ธานีแห่งความสุข โดยมีดร.ปรเมษฐ์ จินา ประธานขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ อาคารโรงอาหาร โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์  อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]