การประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีวิชาการทางสังคมเพื่อกำหนดทิศทางงานวิจัยแห่งอนาคต(Social Forum) ครั้งที่ 1 ในหัวข้อสถานการณ์และความท้าทายของคนไทยในต่างประเทศในยุคหลัง covid-19

 วันที่ 10 กันยายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  เข้าร่วมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีวิชาการทางสังคมเพื่อกำหนดทิศทางงานวิจัยแห่งอนาคต (Social Forum) ครั้งที่ 1 ในหัวข้อสถานการณ์และความท้าทายของคนไทยในต่างประเทศในยุคหลัง covid-19 ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ บรรยายเรื่อง "ทิศทางการกำหนดนโยบายจากผลการสำรวจ" และ ผศ. ดร. สุวิชา เป้าอารีย์ ผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพล บรรยายเรื่อง "ความสำคัญของการจัดทำข้อมูลและการนำผลสำรวจไปใช้ประโยชน์" ณ ห้องประชุมชั้น 8 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]