การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เพื่อขับเคลื่อนสู่ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนต้นแบบ ครั้งที่ 10

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางเพชรมณี เนตรนิติสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางสาวจันทรา เหล่ากูล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเพื่อขับเคลื่อนสู่ศูนย์พัฒาครอบครัวในชุมชนต้นแบบ ครั้งที่ 10 ในรูปแบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference) ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานและพัฒนาศักยภาพให้กับกลไกการทำงานด้านครอบครัวและที่มวิทยากรระดับจังหวัดในประเด็นด้านการส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัวและการสื่อสารเชิงบวกกับสมาชิกในครอบครัว กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยทีมวิทยากรด้านครอบครัวระดับจังหวัดในภาคใต้ 7 จังหวัดจำนวน 35 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนสังคมและความมั่นคงของนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฏร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]