การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับผู้ปฏิบัติ โครงการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนางสาววลาลักษณ์ ตั้นซ้าย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับผู้ปฏิบัติ โครงการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]