การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 และการประชุมกลุ่มย่อย ระดับกลุ่มจังหวัด การวางผังนโยบายระดับภาค ภาคใต้ (กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย : จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และจังหวัดสงขลา) 

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายพงศ์พร รักษ์ย่อง ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 และการประชุมกลุ่มย่อย ระดับกลุ่มจังหวัด การวางผังนโยบายระดับภาค ภาคใต้ (กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย : จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และจังหวัดสงขลา) โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ณ ห้องประชุมประกายเพชร โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี วัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวช้องเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างผังนโยบายระดับภาค ภาคใต้ และแผนงาน/โครงการพัฒนาพื้นที่ภาคและกลุ่มจังหวัด เพื่อนำไปสู่การวางผังนโยบายระดับภาคภาคใต้ ต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]