การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลแผนการ พัฒนากำลังคนจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2565 – 2570

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 สถาบันพัฒนาฝืมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี ได้กำหนดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลแผนการพัฒนากำลังคนจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2565 – 2570 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือในการนี้ นายสุชาติ แสงพรม พัฒาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้นายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคมเข้าร่วมการประชุม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]