การประชุมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับมาตรฐาน
การปฏิบัติหน้าที่ของ สนง.พมจ.

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวสุชานันท์ ช่วยเกิด เจ้าพนักงานธุรการ นายพงศ์พร รักษ์ย่อง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ปี 2565 ในรูปแบบ ONLINE (ZOOM MEETING) มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี นางสาวอุไร เล็กน้อย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]