การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลทางสังคมจังหวัดแนวทางเฝ้าระวัง และการจัดทำ รายงานสถานการณ์ทางสังคม ฟระจำปี 2565

วันที่ 2 กันยายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ นายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลทางสังคมจังหวัด แนวทางการเฝ้าระวัง และการจัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคม ประจำปี 2565 ผ่านโปรแกรม ZOOM MEETINGS มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลทางสังคมจังหวัดหารือประเด็นทางสังคมที่เป็นปัจจุบัน ท้าทาย และน่ห่วงใย รวมถึงรวบรวมข้อมูลกลุ่มเป้าหมายตามความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานในสังกัดของกระทรวง พม. เพื่อจัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคม ในการนี้ นางสาวมนิดา ลิ่มนิจสรกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการประชุม ฯ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]