การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนโครงการบูรณา การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล และ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

วันที่ 8 -9 กันยายน 2565 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สรุปผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนโครงการบูรณาการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน” ในเขตพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายอนันต์ ดนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ นางอุบล ทองสลับล้วน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิซาการ 10 กล่าวรายงาน ในการนี้ นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้นางเพชรมณี เนตรนิติสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม พร้อมด้วยหน่วยงาน ONE HOME เข้าร่วมการประชุม ฯ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]