การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดเสี่ยงก่อความรุนแรง (SMI-V) ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 4

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ว่าที่ ร.ต.นที วันแรก นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดเสี่ยงก่อความรุนแรง (SMI-V) ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมวิภาวดี โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เพื่อนิเทศติดตามการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเยี่ยมเสริมพลังบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยจิตเวช และยาเสพติดเสี่ยงก่อความรุนแรง (SMI-V) โดยมีนายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม ซึ่งจัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]