การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความรู้การจัดทำระบบฐานข้อมูล เพื่อการวิจัยแบบ 2R2

         วันที่ 30 ตุลาคม 2566   กองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สป.พม. ได้กำหนดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความรู้การจัดทำระบบฐานข้อมูล เพื่อการวิจัย แบบ 2R2 เพื่อวิเคราะห์การจัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคม และการเขียนข้อคิดเห็นเชิงนโยบาย และกำหนดโจทย์วิจัยพื่อการพัฒนา ผ่านระบบออนไลน์  zoom meetings  ในการนี้ นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ นายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม เข้าการประชุมฯ ให้ข้อคิดเห็นกับการคาดหวังและความต้องการต่อรายงานสถานการณ์ทางสังคมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และความสำเร็จการนำเสนอผู้บริหารระดับจังหวัด รวมไปถึงปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดที่เกิดขึ้นก่อนระหว่างการจัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคสของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]