การประชุมแนวทางเพื่อให้การคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายสุชาติ แสงพม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และนางสาวเบญจมาศ เลิศไกร เจ้าหน้าที่ ศปคม.สฎ เข้าร่วม
ประชุมกับเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านศรีสุราษฎร์) จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อวางแผนการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]