การประชุมและร่วมตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวเบญจมาศ เลิศไกร เจ้าหน้าที่ ศปคม.สฎ. เข้าร่วมประชุมและตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ เพื่อดำเนินการตรวจสภาพการจ้างและสภาพการทำงานในสถานประกอบกิจการในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 แห่ง ร่วมกับชุดเฉพาะกิจตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ ณ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]