การประชุมโครงการวิจัยการจัดการทุนทางวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน และสำนึกรักท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00-16.30 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายพงศ์พร รักษ์ย่อง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมโครงการวิจัยการจัดการทุนทางวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน และสำนึกรักท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีดร.นรา พงษ์พานิช เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ณ วัดโพธาราม ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]