การฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ ในหัวข้อ “การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวของประเทศไทยในบริบทการให้ ความช่วยเหลือผู้ย้ายถิ่นในสถานการณ์ฉุกเฉิน”

เมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาววลาลักษณ์ ตั้นซ้าย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ “การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวของประเทศไทยในบริบทการให้ความช่วยเหลือผู้ย้ายถิ่นในสถานการณ์ฉุกเฉิน” จัดโดย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ณ โรงแรมอิสทิน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]