การฝึกอบรม หลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม (ระดับ Coach) ภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้าน การทุจริต ด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวสุชานันท์ ช่วยเกิด หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และนางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม (ระดับ Coach) ภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้าน การทุจริต ด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น และช่องทางออนไลน์วัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลไก การขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมและธรรมาภิบาลนำสู่การป้องกันการทุจริต


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]