การมอบนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจและโครงการบูรณาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ประจำปี 2565

   วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมการมอบนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจและโครงการบูรณาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง รายครัวเรือน ประจำปี 2565 และทบทวนผลสัมฤทธิ์เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต/โครงการ และตัวชี้วัดผลสำเร็จของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2566 พร้อมทั้งหมอบหมายให้ นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมรับฟัง ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting) โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนภารกิจกระทรวง พม. ประจำปี 2565 และนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวรายงานและมอบทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจและโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ประจำปี 2565 ณ ห้องประชาบดี ชั้น 19 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]