การศึกษาดูงานโครงการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพในโรงเรียนผู้สูงวัย เพื่อรองรับวิถี ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดระยอง

วันที่ 6-9 มิถุนายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมการศึกษาดูงานโครงการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพในโรงเรียนผู้สูงวัย เพื่อรองรับวิถี ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วยผู้แทนจากศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ศพอส.) จำนวน 26 แห่ง และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 102 คน จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับสำนักงานวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดระยอง


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]