การสัมภาษณ์ เรื่อง “การขับเคลื่อนการบริหารจัดการกำลังด้านสุขภาพสำหรับการดูแลระยะยาว (Long Tem Care ) ภายใต้สถานการณ์การระบาดโควิด – 19” ผ่านระบบออนไลน์

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ ชำนาญการ เข้ารับการสัมภาษณ์ เรื่อง “การขับเคลื่อนการบริหารจัดการกำลังด้านสุขภาพสำหรับการดูแลระยะยาว (Long Term Care) ภายใต้สถานการณ์การระบาดโควิด – 19” ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนพื้นที่ความสำเร็จ ไปสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ ในระดับพื้นที่ในระบบบริการสุขภาพ ในการจัดบริการการดูแลระยะยาว ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพ ระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]