การสัมมนาการฝึกอบรมความมั่นคงของมนุษย์ในการป้องกันการใช้ความรุนแรงในสังคมไทย

วันที่ 18 – 20 เมษายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจันทรา เหล่ากูล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าร่วมการสัมมนาการฝึกอบรมความมั่นคงของมนุษย์ในการป้องกันการใช้ความรุนแรงในสังคมไทย จัดขึ้นโดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programmer : UNDP) และสำนักงานว่ าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations office on Drugs and Crime : UNODO) กำหนดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติระดับภูมิภาคเพื่อส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์ในการป้องกันความรุนแรงในสังคมไทย ซึ่งเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการสำคัญของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (Flagship project) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจในแนวทางความมั่นคงของมนุษย์สู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในระดับท้องถิ่น กลุ่มเข้าหมายเป็นตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องและเป็นส่วนสำคัญในด้านการส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์ในการป้องกันความรุนแรงในภาคใต้ ณ โรงแรม S.22อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]