การสัมมนาออนไลน์การดำเนินงานโครงการเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้ โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัดปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ๔ พื้นที่ (จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง) ครั้งที่ ๓

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์การดำเนินงานโครงการเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้ โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัดปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ๔ พื้นที่ (จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง) ครั้งที่ ๓ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้การวางแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]