การอบรมการยื่นขอรับสิทธิและสวัสดิการ กรมกิจการผู้สูงอายุผ่าน Mobile App “Gold by Dop”

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 นางพรนิภา มาสิลีรังสี รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานเปิดการอบรมการยื่นขอรับสิทธิและสวัสดิการ กรมกิจการผู้สูงอายุผ่าน Mobile App “Gold by Dop” โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์พัฒนาการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 12 แห่ง และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 76 จังหวัด เข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting ในการนี้นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว หัวหน้ากรมการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานบริการของกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมการอบรมดังกล่าวฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]